OPTIMALISATIE VOOR LEVENSDUUR BIEDT ECONOMISCH VOORDEEL

Wat kost een langere levensduur en wat levert het op? De levensduur verlengen betekent dat de verschillende onderdelen op het bedrijf geoptimaliseerd worden en beter op elkaar worden afgestemd. Onze integrale aanpak betekent per definitie dat het economisch voordeel oplevert. Het resultaat hangt af van de uitgangssituatie en kan per bedrijf flink verschillen. Maar voordeel is er altijd. Belangrijke baten zijn de lagere gezondheidskosten, de lagere melkderving, de hogere productie en de lagere opfokkosten. Het leidt ook tot een betere benutting van de fosfaatrechten.

Investeringsruimte creëren
Een betere gezondheid en een hogere gemiddelde leeftijd van de koeien betekent dat de productie stijgt. Door de langere levensduur is minder jongvee nodig wardoor de kosten flink afnemen. Cruciaal daarbij is te bedenken dat niet alleen het eindresultaat economische gevolgen heeft, maar vooral ook de weg daar naartoe. Immers, een langere levensduur is het gevolg van een aantal maatregelen bij het jongvee en het melkvee. En die kunnen al voordeel opleveren. Dat kan in sommige gevallen ook een investering vragen. Het voordeel van onze aanpak is dat we met de optimalisatie investeringsruimte creëren voor de volgende stap. Door de juiste balans tussen de kosten en de baten van maatregelen en de planning van de maatregelen te vinden, kunt u zo het economisch voordeel maximaliseren. Op bedrijfsniveau kan het vele duizenden euro's per jaar opleveren.

Economische analyse
Om nu in kaart te brengen wat later de economische gevolgen daarvan kunnen zijn hebben wij een Economische analyse levensduur ontwikkeld. We maken daarbij gebruik van een reeks bedrijfseigen kengetallen uit het managementprogramma die de situatie van uw bedrijf in beeld brengen. Op basis daarvan formuleren we gezamenlijk je bedrijfsdoelen: wat wil je bereiken? Met behulp van een rekenmodule berekenen we vervolgens wat het verschil is tussen huidige situatie en de door jou gewenste situatie. Op die manier kunnen we verschillende scenario's voor je doorrekenen en kunnen we bezien wat economisch gezien de beste aanpak is. Een economische analyse het helpt je ook een goede kostprijsanalyse te maken en de kostprijs te verlagen

Het levenssaldo en Movam
Het nieuwe kengetal Levenssaldo geeft aan wat een koe in haar productieve leven uiteindelijk netto heeft op geleverd. Het is de combinatie van levensduur, productie, opfokkosten, gezondheidskosten, fokkerijkosten en verkoop vee. Een nieuw instrument is Movam waarvan het levenssaldo een onderdeel uitmaakt. Een hulpmiddel om de juiste koers in te zetten en te berekenen wat die koers economisch op kan leveren. 

De economie van levensduur 
Wilt u weten op welke onderdelen de levensduur de economie mede bepaalt? Lees dat hier.

 

 

 

 
         
 
Valacon B.V.
Lindendijk 32
5491 GB Sint-Oedenrode
Tel.: +31(0)654 268 292
PRIVACY-VERKLARING AVG

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Handleiding Duurzaam Melkvee Management
Valacon B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63621509
BTW: NL8553.18.594.B01