LEVENSDUUR VERMINDERT METHAANPRODUCTIE

De zuivelsector wil de productie van methaan, wereldwijd een van de belangrijkste broeikasgassen, verminderen als onderdeel van een Duurzame Zuivelketen. Valacon deed al eerder onderzoek naar de mogelijkheden om door middel van praktische maatregelen de methaanproductie te verminderen. In het project “Practical feeding measures for methane reduction on dairy farms” werkten 5 bedrijven, waaronder Valacon, samen om praktische voermethoden voor het reduceren van de methaanproductie op melkveebedrijven te evalueren. Valacon heeft de resultaten van het onderzoek met behulp van modelberekeningen vertaald naar het perspectief voor de praktijk. 

Resultaten
Er werden duidelijke verschillen gemeten in methaanproductie per kg melk bij verschillen in productieniveau van de koeien. Dit verschil vertaalt zich in de methaanproductie per lactatie, aangezien meerkalfskoeien meer produceren dan vaarzen en bij een hogere productie de methaanproductie per kg melk afneemt. Als de hogere melkproductie per koe ook leidt tot een hogere melkproductie op bedrijfsniveau zal per saldo de methaanproductie op bedrijfsniveau toenemen. Levensduurverlenging leidt tot een gemiddeld hoge leeftijd en productie van de veestapel. Dat betekent dat de methaanproductie per kg melk afneemt. Een langere levensduur betekent ook dat jaarlijks minder vaarzen nodig zijn voor vervanging. Het niet méér dieren aanhouden dan strikt noodzakelijk voor de vervanging betekent ook een vermindering van de methaanproductie. Jongvee produceert relatief veel methaan omdat er alleen sprake is van groei en vooral op basis van ruwvoer. Minder jongvee aanhouden kan op bedrijfsniveau een reductie opleveren tot wel 15%. Uit het onderzoek is ook gebleken dat een groter aandeel snijmais in het rantsoen de methaanproductie per kg melk flink kan verlagen. Dat bevestigt de resultaten uit eerder onderzoek. Een verhoging van het aandeel snijmais in het ruwvoer van 50% naar 60% kan de methaanproductie per kg melk met 20% verminderen.

Economie
Levensduurverlenging kan belangrijke economische voordelen opleveren als daar gericht aan wordt gewerkt. Twee belangrijke opbrengsten zijn de hogere melkopbrengsten en de lagere opfokkosten. Echter, verhoging van de productie bij een gelijkblijvende levensduur kan ook al belangrijke economische voordelen opleveren. De hogere methaanproductie die daarmee gepaard gaat vormt daarbij geen (economische) belemmering omdat methaan nog niet is beprijsd. 

Noord-Brabant
Met behulp van financiële steun van de Stuurgroep landbouwinnovatie Brabant (LIB) zijn de resultaten van het onderzoek vertaald naar de Brabantse situatie. Doel was na te gaan wat de perspectieven zijn van een methaanreductie voor de melkveehouderij in Noord-Brabant door aanpassing van het rantsoen en levensduurverlenging. Brabant loopt achterop voor wat betreft de levensduur, maar heeft wel een van de hoogste jaarproducties per koe. Voor Brabant is er het perspectief van een optimaal aandeel snijmais in het rantsoen als het gaat om de methaanproductie met daarnaast het perspectief van levensduurverlenging en het aanhouden van minder jongvee. Uit het project Duurzaam Melkvee Brabant, in de beginfase financieel ondersteund door de Stuurgroep LIB, is gebleken dat een levensduurverlenging van 6 maanden tot 2020 haalbaar is met behoud of verbetering van de gemiddelde jaarproductie. Een combinatie van maatregelen kan een methaanreductie opleveren van 10 tot 16% met verbetering van economisch perspectief. Maar dat vraagt wel een actieve aanpak.

Neveneffect
Voor een Duurzame Zuivelketen is verlaging van de input aan grondstoffen en verbeteren van de efficiëntie ook een belangrijk doel. Met de toename van het aandeel (eiwitarme) snijmais om de methaan te verminderen, zal de eiwitaanvoer toenemen. Een ongewenst neveneffect. Daarmee stijgt de toevoer van stikstof van buitenaf en dat is niet gunstig voor de kringloop. De opgave is dan om op het eigen bedrijf eiwitrijke voedergewassen te telen om het lage eiwitgehalte in de snijmais te compenseren. En dat zonder extra (kunstmest)gebruik.


methaan

 

 

 

 
         
 
Valacon B.V.
Lindendijk 32
5491 GB Sint-Oedenrode
Tel.: +31(0)654 268 292
PRIVACY-VERKLARING AVG

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Handleiding Duurzaam Melkvee Management
Valacon B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63621509
BTW: NL8553.18.594.B01