Levensduur begint te spelen

Helicon stagiaire Mascha van Laarhoven oriënteerde zich tijdens haar stage bij Valacon op de maatregelen die melkveehouders nemen met het oog op de levensduur van hun veestapel. Ze interviewde daarvoor uitvoerig een aantal melkveehouders in Brabant. Ze was ook benieuwd naar de houding van de melkveehouders in deze tijden van nieuwe regelgeving en onzekerheden. Het gaat hier om een verkenning dus niet om een representatief onderzoek. Daarvoor was de groep melkveehouders te klein. De totaalscore van de antwoorden kan meer dan 100% bedragen omdat bij sommige vragen melkveehouders een combinatie noemden. In de onderstaande tabel staan de scores.

Levensduur
Op de vraag wat de melkveehouders onder verduurzaming verstaan was het antwoord steevast: een langere levensduur. Voor het project Duurzame ZuivelKeten (DZK) worden meerdere doelen genoemd waarvan een langere levensduur een één is (http://www.duurzamezuivelketen.nl). Andere doelen zijn bij de melkveehouders misschien nog niet goed in beeld. Het belang van levensduur scoort op een schaal van 1 (niet belangrijk, 2 belangrijk, 3 zeer belangrijk) gemiddeld 2,2. Het belang wordt er dus wel van in gezien, maar om heel verschillende redenen. Dat oudere koeien zich het beste terugverdienen wordt het vaakst genoemd. Een keer wordt genoemd dat het belangrijk is om een lage uitval te bereiken en dus minder jongvee te hoeven houden met het oog op de fosfaatwetgeving. “Het zou voor iedereen een streven moeten zijn om jaarlijks een honderdtonner te krijgen”, zei een van de melkveehouders. Dat heeft heel veel voordelen.

Maatregelen
De meerderheid van de melkveehouders denkt bij maatregelen voor levensduurverlenging aan het verbeteren van de stal. Ligboxen etc. De leefomgeving dus. De fokkerij wordt nauwelijks genoemd terwijl daar in de fokkerijwereld op dit moment veel over te doen is. Wat veehouders al gedaan hebben voor het verduurzamen van de veestapel is heel divers. Het verbeteren van het ligcomfort, van het loopcomfort, de hygiëne, het stalklimaat en maatregelen bij het melken. Van de melkveehouders investeert 80% het liefst in tijd en niet in geld. De meesten hebben de eerste aanpassingen doorgevoerd in de leefomgeving en het management. Voor de leefomgeving gaat het dan vooral om aanpassingen als de ligboxen beter afstellen, overbodige muren eruit etc. Allemaal zaken die ze zelf kunnen doen. Op de vraag of de huidige (fosfaat)regelgeving impact heeft op het bedrijf geven de meesten wel een bevestigend antwoord. Dus het laat de meesten niet onberoerd.

Toekomst
Wat willen de melkveehouders met hun veestapel? De meerderheid wil fokken op een hogere productie voor een beter economisch rendement in de toekomst. De minderheid wil meer uit de bestaande veestapel proberen te halen. De genetische potentie in de veestapel dus beter benutten. Een hogere productie zet de levensduur wel onder druk, dus dat moet altijd gepaard gaan met andere maatregelen om de levensduur tegelijkertijd te verlengen.

Relatie afvoerredenen en maatregelen
Tot slot de vraag wat de belangrijkste afvoerredenen zijn en wat ze doen om die te verminderen. Gevraagd werd naar drie belangrijkste redenen en de maatregelen bij elk daarvan. De hoofdredenen zijn (nog steeds) klauwgezondheid (50%), vruchtbaarheid (40%) en uiergezondheid (10%). Uiergezondheid lijkt een klein aandeel te hebben, maar als tweede reden wordt voor 60% de uiergezondheid genoemd. Dus het blijft een belangrijk aandachtspunt. Het is een soort probleem waar je elke lactatie nog wel aan kunt werken zodat de koe weer even mee kan. Vaak telt het als extra argument als er al een ander probleem is. De aanpak voor de hoofdredenen (klauwgezondheid) is gelijk verdeeld over de fokkerij, de leefomgeving en het management. Voor de tweede reden (uiergezondheid) zoeken de meesten het in het verbeteren van de leefomgeving en het management.

De conclusie is dat levensduurverlenging bij de meesten wel een onderwerp is waar ze iets mee doen, dat het altijd als belangrijk wordt ervaren, en dat er op allerlei terreinen aanpassingen worden gedaan om de problemen te verminderen. Ook al is dat niet specifiek gericht op de levensduur.

 

 

 

 
         
 
Valacon B.V.
Lindendijk 32
5491 GB Sint-Oedenrode
Tel.: +31(0)654 268 292
PRIVACY-VERKLARING AVG

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Handleiding Duurzaam Melkvee Management
Valacon B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63621509
BTW: NL8553.18.594.B01