ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN:

Vof Valacon, Lindendijk 32, 5491 GB Sint-Oedenrode, gevestigd en kantoorhoudende te Sint-Oedenrode hierna te noemen: Valacon.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Valacon: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
 • Opdrachtgever: de opdrachtgever aan Valacon.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Valacon en opdrachtgever waarop Valacon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Valacon, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn gehecht aan de opdrachtbevestiging en dient door opdrachtgever te zijn ondertekend. Door ondertekening verklaart opdrachtgever bekend te zijn met de inhoud van deze voorwaarden en deze te aanvaarden voorafgaande aan de totstandkoming van de opdracht tot dienstverlening en te accepteren als onlosmakelijk deel van de opdracht tot dienstverlening.
 4. In het geval van bepalingen die zowel in de opdracht tot dienstverlening als in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen, zijn de bepalingen in de opdracht tot dienstverlening doorslaggevend.

Artikel 3. Offertes

 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door Valacon gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Valacon is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Valacon zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Valacon het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Valacon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Valacon worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Valacon zijn verstrekt, heeft Valacon het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Valacon de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Valacon derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Valacon zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 2. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Valacon de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Valacon daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 4. In afwijking van lid 3 zal Valacon geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Valacon zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Alle rechten van intellectueel eigendom die voortvloeien uit de werkzaamheden van de opdracht tot dienstverlening blijven berusten bij Valacon.
 2. Alle door Valacon verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Valacon worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Voor zover opdrachtgever handelt in strijd met artikel 2 van dit artikel vrijwaart hij Valacon voor alle schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van deze informatie.
 4. Valacon behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 30 dagen in acht te nemen.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van Valacon op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  a. na het sluiten van de overeenkomst aan Valacon ter kennis gekomen omstandigheden geven Valacon goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  b. indien Valacon de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 2. In de genoemde gevallen is Valacon bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Valacon schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Valacon.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Valacon de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Valacon slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12. Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Valacon, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Het uurtarief is exclusief BTW.
 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 30 dagen zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht. De periodiciteit wordt afhankelijk van de aard van de opdracht nader vastgesteld.
 6. Indien Valacon met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Valacon niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Valacon mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Valacon kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Artikel 13. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Valacon aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Indien is betaald na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim geraken over het bedrag van de factuur een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente voor handelstransacties hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Valacon en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Valacon onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Telkens indien een uit hoofde van de overeenkomst van de opdracht tot dienstverlening door opdrachtgever verschuldigd bedrag niet prompt op de vervaldag is voldaan, verbeurt de opdrachtgever aan Valacon van rechtswege vanaf de vervaldag een direct opeisbare boete van 2% per maand van het verschuldigde bedrag met een minimum van €200 per kalendermaand (vanaf factuurdatum), waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt.

Artikel 14. Incassokosten

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Indien Valacon aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Valacon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Valacon is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens.
 3. Indien Valacon aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Valacon beperkt tot maximaal tweemaal te factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Valacon is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Valacon is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Valacon aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Valacon toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot de beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. Valacon is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. Indien in adviezen berekeningen zijn opgenomen moeten deze worden gezien als ondersteuning van het advies en niet als rendements- of opbrengstverwachting. Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. De verplichtingen van de opdrachtnemer zijn een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer heeft geen verplichting een resultaat te bereiken uitgedrukt in rendement of opbrengst.

Artikel 16. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Valacon geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Valacon niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Valacon worden daaronder begrepen.
 2. Valacon heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Valacon haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Valacon opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Valacon niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Valacon bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Authenticiteit

In geval van vertaling in een andere dan de Nederlandse taal, is het exemplaar van de overeenkomst in de Nederlandse taal authentiek.

Artikel 18. Geschillenbeslechting

De rechter die bevoegd is in de woonplaats van Valacon is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Valacon het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. Geschillen tussen partijen worden beslecht door de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch.

Artikel 19. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Valacon en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van Valacon (www.Valacon.nl) en worden op verzoek kosteloos toegestuurd.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

10-12-2021
Vof Valacon