PRIVACY-VERKLARING V.O.F VALACON

1. Verzamelen en gebruiken van gegevens

V.O.F. Valacon (hierna Valacon) verzamelt persoonsgegevens van u. U stelt ze geheel vrijwillig beschikbaar. Valacon gebruikt de gegevens om kennis en informatie over te dragen, adviesdiensten te verlenen en voor het doen van onderzoek voor, met of namens u. Kortweg, ten behoeve van onze wederzijdse relatie. Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en gebruikt voor het daarvoor met u overeengekomen doel. Voor alle overige gebruiken vragen wij uw specifieke toestemming, tenzij u ons zelf benadert per telefoon, mail, facebook of anderszins voor informatie van of over Valacon. Dan gebruiken wij de informatie om te reageren op uw verzoek.

2. Soort gegevens, doel en bewaartermijn
Soort Doel Bewaartermijn
NAW-gegevens Facturatie. Deze wordt verzorgd door Elda ICTservices B.V. die daarvoor een eigen privacystatement heeft opgesteld. Tot 7 jaar na het plaatsen van de order.
Schriftelijke communicatie over zaken met betrekking tot de wederzijdse relatie Tot maximaal 6 maanden na het beëindigen van de wederzijdse relatie.
Bezoeken voor advisering, begeleiding, scholing etc. relevant voor de wederzijdse relatie. Tot maximaal 6 maanden na het beëindigen van de wederzijdse relatie
Ontvangen van bestelling via de het mailadres van Valacon en voor verzending en facturatie. Voor E-mailgegevens en NAWgegevens zie in het betreffende blok van deze tabel.
E-mailadressen Facturatie per e-mail of via Mollie-payment voor een abonnement op het kennisplatform levensduurverlenging. Tot maximaal 6 maanden na het beëindigen van de wederzijdse relatie of zolang door de overheid wordt verlangd (doorgaans 7 jaar).
Communicatie over zaken met betrekking tot de wederzijdse relatie. Tot maximaal 6 maanden na het beëindigen van de wederzijdse relatie.
Verzenden van de nieuwsbrief van Valacon die uitsluitend wordt verzonden na vrijwillige aanmelding. De nieuwsbrief wordt beheerd door Mailchimp (www.mailchimp.com) Tot zolang u zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief en tot maximaal 6 maanden na het beëindigen van de nieuwsbrief door Valacon.
Bankrekeningnummer Voor automatische incasso als u daar toestemming voor hebt gegevens. Bij het ontvangen van gelden wordt het bankrekeningnummer niet opgenomen in de relatiegegevens. Voor zolang een eventuele toestemming voor automatische incasso niet is ingetrokken.
Telefoongegevens Communicatie, ondersteuning en informatieverstrekking relevant voor de wederzijdse relatie. Tot maximaal 6 maanden na het beëindigen van de wederzijdse relatie.
Facebookgegevens Verstrekken van relevante kennis en informatie van Valacon in relatie tot de melkveehouderij. Gegevens worden niet gebruikt om individuele facebookgebruikers/relaties te benaderen. U kunt zelf uw informatie verwijderen indien u dat wenst. Valacon bewaart geen facebookgegevens.
Foto’s en films Deze worden verzameld of geproduceerd door Valacon ten behoeve van voorlichting en educatie en ter illustratie in de diverse media. Daarin worden in principe geen persoonsgegevens vermeld. Indien toch relevant voor het medium, dan alleen met toestemming van de eigenaar van de gegevens. Op verzoek van degene wiens gegevens in een van de media zijn opgenomen, zal Valacon de gegevens verwijderen binnen een werkweek nadat het verzoek Valacon heeft bereikt.
3. Delen van persoonsgegevens met derden

Valacon verstrekt gegevens aan derden voor zover relevant voor de diensten die ze voor Valacon verrichten:

  1. Elda ICT Services B.V. te Rijen voor de administratie. De gegevens die nodig zijn voor de financiële administratie worden door Elda ICT-Services opgeslagen en beheerd. Elda ICTServices heeft passende maatregelen genomen om misbruik verlies of andere schade te voorkomen.
  2. Mollie.com voor de inschrijving en facturering voor het lidmaatschap van het Kennisplatform voor levensduurverlenging.
  3. Mailchimp.com voor de nieuwsbrief. De e-mailadressen voor de nieuwsbrief worden opgeslagen op de servers van Mailchimp.
  4. Facebook voor facebookpagina www.facebook.com/valaconbv
  5. Microsoft Office (Office365) voor de opslag en verwerking en bewerking van de gegevens die Valacon in eigen beheer heeft.
4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, door Valacon te laten corrigeren of te laten verwijderen. U heeft ook het recht uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. U kunt bij Valacon bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. U kunt daartoe een verzoek sturen aan info@valacon.nl waarna wij binnen uiterlijk 4 weken op uw verzoek zullen ingaan. U kunt te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via http://autoriteitpersoonsgegevens.nl