Erfbetreders belangrijke schakel bij levensduurverlenging

Erfbetreders zijn een belangrijke schakel bij de motivatie van melkveehouders voor levensduurverlenging. Ze kunnen, elk op hun eigen vakgebied, melkveehouders ondersteunen bij het maken van plannen, het uitvoeren van maatregelen en het beoordelen van het resultaat. Willen we stappen kunnen zetten in de levensduurverlenging dan is het belangrijk dat erfbetreders met verschillende expertise het belang van streven naar een langere levensduur onderstrepen. Dat ze hun visie met elkaar en met melkveehouders delen om elkaar te kunnen versterken.

Stakeholdergesprekken
In 2023 startten Valacon en VKON het project Motiveren van erfbetreders voor een verantwoorde levensduurverlenging bij melkvee. Doel van het project is: 1) na te gaan in hoeverre de betrokken stakeholders (bedrijven waar erfbetreders werkzaam zijn) een gedeelde visie hebben op levensduurverlenging en 2) wat dat dan betekent voor de advisering in de praktijk van de melkveehouderij. Voor de eerste stap zijn gesprekken gevoerd met 19 stakeholders verspreid over heel Nederland. Dit zijn stakeholders uit de breedte van advisering op het melkveebedrijf; van veevoeradviseurs tot accountants, van dierenartsen tot fokkerij-adviseurs.

Gedeelde visie
Uit deze gesprekken is een gedeelde visie op het verantwoord verlengen van levensduur op het melkveebedrijf naar voren gekomen, die de basis vormt voor de tweede fase van het project. In de tweede fase van het project worden gesprekken gevoerd met de erfbetreders, die direct betrokken zijn bij de advisering op het melkveebedrijf met als doel de gedeelde visie beter te kunnen implementeren in het advies. Hieronder beschrijven we puntsgewijs een visie die is afgeleid uit de gesprekken met de stakeholders.

  1. Een optimale levensduur is op de eerste plaats een economisch belang voor de melkveehouder. Daarnaast dient het een breder maatschappelijk belang voor de sector.
  2. De levensduur is het resultaat van de gezondheid en vruchtbaarheid van de veestapel en de economische afweging van de melkveehouder.
  3. Een goede gezondheid en vruchtbaarheid zijn het resultaat van de juiste maatregelen, preventief en curatief, afgestemd op het eigen bedrijf.
  4. De economische afwegingen van de melkveehouder worden bepaald door het inzicht in de gevolgen, economisch en anderszins, en het gevoelde belang daarvan.
  5. Het nemen van de juiste maatregelen is alleen mogelijk op basis van de voldoende kennis, inzicht en vakbekwaamheid.
  6. Kennis, inzicht en vakbekwaamheid kunnen mede worden vergroot door de gerichte inzet van de betrokken erfbetreders en de afstemming tussen hen.

Steun uit omgeving is nodig
Een belangrijke factor voor de motivatie van melkveehouders om aan de slag te gaan met het verantwoord verlengen van de levensduur, is de steun die ze ervaren vanuit de omgeving. Daar maken erfbetreders een erg belangrijk onderdeel van uit. Naarmate meer erfbetreders “met de neus dezelfde kant op staan” zullen ze elkaar, veelal indirect maar zeker ook direct, motiveren om het onderwerp levensduur serieus te nemen en ermee aan de slag te gaan. Advisering op basis van een brede gedeelde visie zal, doordat verschillende erfbetreders deze onderschrijven, een positieve uitwerking hebben voor zowel stakeholders als melkveehouders. Hoe breder de visie gedeeld wordt hoe lastiger het wordt voor degenen die dat aanvankelijk niet doen, bijvoorbeeld vanwege commerciële belangen, om alsnog aan te haken en hun aanpak aan te passen. Op tijd aanhaken is het devies.

Vervolg
Op basis van deze gedeelde visie wordt een vervolg gegeven aan het project. Daarbij is de vraag: hoe kunnen we de visie vertalen naar het dagelijkse werk van de erfbetreders. Wat is daarvoor nodig? Om daar duidelijkheid over te krijgen gaan erfbetreders daarover met elkaar in gesprek. Niet alleen binnen het eigen vakgebied maar ook tussen verschillende vakgebieden. Levensduur wordt, zo werd opgemerkt, door meerdere factoren bepaald en daarom is een integrale benadering belangrijk. En dat vraagt om afstemming tussen de disciplines. De gespreksbijeenkomsten worden verspreid over Nederland georganiseerd en alle erfbetreders zijn welkom. Het project wordt gefinancierd door ZuivelNL in het kader van de Duurzame Zuivelketen.

Voor meer informatie:

W. van Laarhoven.
wvl@valacon.nl
0654268292

Duurzame Zuivelketen is een Themagroep van ZuivelNL, de ketenorganisatie van de zuivelsector. ZuivelNL financiert de Duurzame Zuivelketen en verzorgt het programmamanagement.

Meer "onderzoek en praktijk"